PIAS Nites, premier jour: les photos

PIAS Nites, premier jour: les photos
© Leslie Meuraillon

Roscoe © Leslie Meuraillon

Roscoe © Leslie Meuraillon

Roscoe © Leslie Meuraillon

Roscoe © Leslie Meuraillon

05 chill © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

Daan © Leslie Meuraillon

13 ambiance © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

Oscar & the Wolf © Leslie Meuraillon

20 public © Leslie Meuraillon

21 public © Leslie Meuraillon

Agnes Obel © Leslie Meuraillon

Agnes Obel © Leslie Meuraillon

Agnes Obel © Leslie Meuraillon

Lisa Hannigan © Leslie Meuraillon

Lisa Hannigan © Leslie Meuraillon

Lisa Hannigan © Leslie Meuraillon

Lisa Hannigan © Leslie Meuraillon

30 lisa © Leslie Meuraillon

31 tom © Leslie Meuraillon

32 lights © Leslie Meuraillon

Tom Smith (Editors) © Leslie Meuraillon

Tom Smith (Editors) © Leslie Meuraillon

Tom Smith (Editors) © Leslie Meuraillon

Tom Smith (Editors) © Leslie Meuraillon

37 ambiance © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

First Aid Kit © Leslie Meuraillon

46 pias slogan © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon

52 mogwai © Leslie Meuraillon

Mogwai © Leslie Meuraillon